top of page

תנאי שימוש ותקנון אתר


1.    ברוכים הבאים לכלל עם ישראל ורעייתו הבאים בשערי מוסדות אתר האינטרנט "זלמן אקספרס" הפועל בשם המתחם zalmanx.com (להלן: "אתרא קדישא") וחילכם לאורייתא! 

2.    השימוש באתרא קדישא באמצעות משיכת פרה ו\או קניין סודר ו\או רכישה ממנו ו\או באמצעותו ו\או על ידי שליח לדבר מצווה ו\או מישהו מטעמו, כמוהו כהסכמה לתנאי השימוש והתקנון המפורטים להלן, אותם אתם נדרשים לקרוא בטעמים ג' פעמים טרם שימוש, בנוסח הספרדי ובטעם עליון.

3.    נוסח תנאי השימוש מופנה לזכרים, נקבות ולאנדרוגינוסים כאחד. גויים, לרבות גויי הים ימ"ש ושאר משפחות האדמה, גולשים באתרא קדישא על אחריותם האישית בלבד.

4.    אין לגלוש אל אתרא קדישא בשבתות ובמועדי ישראל, למעט אם הדבר נעשה בשינוי ולצורך גדול כגון  שידוך בטינדער או שבירת שיא בקנדי קראש.

5.    מידע לאלרגנים: כל תכני האתר הופקו תחת השגחה מהודרת. עם זאת הם עשויים להכיל שאריות תועבה, אבק לשון הרע, דברי חלקות וגלוטן. כל הקופונים בהשגחת קוף ישועות מוסמך (שמשון הגיבון) ותחת פיקוח החברה הגרמנית "איינזאצגרופון".

6.    כל הזכויות באתרא קדישא, לרבות זכויות קניין רוחני וזכות אבות, הן של ה"ה אסף וול וגיל סלוביק הי"ו (להלן: "החבר'ה קדישא"). בכלל זכויות אלה ניתן למנות: שם המתחם, סימן המסחר "זלמן אקספרס" והלוגו שלו, עיצוב האתר, תמונות האתר, תכני האתר, סמלילים המופיעים באתר, וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר שהוכנו ו/או נרכשו על ידי החבר'ה קדישא ו/או שלוחיהם שיזכו למצוות. 


6.א. האמור למעט הזכיין היחידי של אתרא קדישא זה, אליהו הבלעדי.


7.    אין לעשות כל שימוש בתכני האתרא קדישא (ובכלל כך: להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כדין מוסר) בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החבר'ה קדישא. מוסכם כי הסכמה שלא מדעת כגון שכופין אותו לומר רוצה אני, לא תיחשב להסכמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי יחולו על המעתיק תכנים מן האתרא קדישא כל הקללות והמארות המנויות בפרשיות התוכחה כולל "ארור אתה בשדה"

8.    מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתרא קדישא לצורך יצירת ופרסום לקט, עלון שבת, אוסף, תקציר, פשקוויל או מאגרי מידע כלשהם.

9.    באתרא קדישא עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין החבר'ה קדישא לבין צדדים שלישיים שליט"א, וזכויות היוצרים בתכנים אלה עשויים להיות של אותו צד שלישי. האמור לעיל לגבי שימוש בלתי מורשה בתכני האתרא קדישא חל גם תכנים אלה. 

10.    תכני מודעות הפרסומת של מפרסמים באתרא קדישא, ככל שיש כאלה, הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמה בכתב ומראש גם לא באמצעות שליח וכל ידא-אריכתא.


11.    המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי בתכני האתרא קדישא ובכלל כך שלא ליצור יצירות נגזרות, לגזור על הציבור גזירות קשות ונוראות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו, אף לא באמצעות כל היתרי מכירה ופרוזבולים ואף אם האדמו"ר הורה להם לבצע את העסקה הראשונה המזדמנת להם. 

12.    איסור קפנדריא: חל איסור להציג את המידע או התכנים, לרבות קטעי וידאו ואודיו, המופיעים באתרא קדישא במסגור ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם של האתרא קדישא.

13.    אסור למשתמש לפרסם באתרא קדישא תוכן בלתי חוקי ו/או פוגעני ו/או שאינו תורני ו/או מעליב ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או שיש בו כדי לפגוע ברגשות או שאינו עומד בתקנון הועדה הרוחנית (להל: "הועדה הרוחנית"). החבר'ה קדישא לא יישאו באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתרא קדישא על ידי צדדים שלישיים  ובלא השגחה מהודרת ברמת אבטחה גבוהה.

14.    האתרא קדישא עשוי לכלול תוכן תורני ו/או מסחרי ו/או שיווקי מטעמם של צדדים שלישיים. מידע זה מהווה פרסומת לכל דבר ועניין ואינו מהווה המלצה או עידוד לנהוג לפי אותה פרסומת. החבר'ה קדישא לא יחובו בכל אחריות לתוכן המסחרי ו/או הפרסומות שיפורסמו באתרא קדישא. כל עסקה שתיעשה בעקבות המידע האמור אינה עסקה שהחבר'ה קדישא הם צד לה ואין להם כל אחריות בגינה לרבות גינת אגוז.

15.    האתרא קדישא כולל קישורים לפרשת השבוע ולדפי אינטרנט אחרים. החבר'ה קדישא אינם מתחייבים כי כל הקישורים שבאתרא קדישא יהיו תקינים ויובילו בפועל לפרשת השבוע ו/או לאתרי אינטרנט פעילים. החבר'ה קדישא רשאים להסיר מהאתרא קדישא קישורים שנכללו בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים לפרשות השבוע. עצם קיומו של קישור אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר המקושר יהיה מהימן, עדכני או מלא. כ"כ אין הנהלת האתר מחוייבת לאמיתותם של כל המקורות בדפי המקורות. במידה ונגרם נזק בשל מקורות לא מדויקים יש לפנות אל חברת מקורות.

16.    השירותים והמידע באתרא קדישא נועדו לשימוש הציבור הקדוש כפי שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל גולש או לצרכיה של כל עדה. לא תהיה למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החבר'ה קדישא בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, והשימוש באתרא קדישא ייעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש בו.


17.    החבר'ה קדישא אינם מתחייבים ששירותי האתרא קדישא יינתנו תמיד כסדרם ו\או מוספים כהלכתם או בלא הפרעות והפסקות ויהיו חסינים מפני הסטרא אחרא, ו/או מלאכי חבלה ו/או מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתרא קדישא ו/או המשתמשים.

18.    החבר'ה קדישא רשאים להטיל על המשתמשים קפידות נוראות, קונמות ואיסורים ובכלל כך למנוע את השימוש באיזה מפעילויות האתרא קדישא, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ו/או אפשרות לחזרה בתשובה, ולשם כך רשאים לבטל את שם המשתמש והסיסמה שניתנו לך. בכך אין גריעה מזכויות החבר'ה קדישא על פי כל דין לתבוע סעדים אחרים בבית דין של מעלה ו/או של מטה ובכלל כך ארבע מיתות בית דין. 

19.    המשתמש מתחייב שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתרא קדישא לישיבת אורות הרשב"י או לפגיעה ו/או להפרה של זכויות כלשהן לרבות, אך מבלי למצות: זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, וכן שלא לפרסם לשון הרע ו/או אבק לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, ולא לבצע פרסום אסור על פי כל דין. אין לראות בשום טקסט ו/או תמונה באתרא קדישא משום עידוד להפרת זכויות כלשהן.

20.    המשתמש מתחייב להימנע מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתרא קדישא, לרבות באמצעים טכנולוגיים ו/או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או איסוף מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתרא קדישא ו/או ביישומיו. עוד מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתרא קדישא וגולשיו הצדיקים לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב בנסיבות מחמירות כדוגמת "וירוסים" ימ"ש, "תולעים" ושרצים אחרים ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, וכדומה.

21.    המשתמש מסכים כי פרטי כתובות הדוא"ל שיימסרו לאתרא קדישא על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החבר'ה קדישא לצורך חישובי קיצין וגימטראות ו/או דיוור תכנים שונים אל המשתמש ובכלל כך פרסומות של צדדים שלישיים שר"י. מילוי טופס ושליחתו באמצעות האתרא קדישא מהווים הסכמה מראש לשימוש בפרטי הגולש. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכלל עם ישראל ולהכרית עצמו מרשימות התפוצה כמפורט על גבי כל הודעת דיוור ולא תהא לו כל טענה בקשר לקבלת דיוור כאמור. מוסכם כי במצב זה תהא לחבר'ה קדישא הזכות להטיל פולסא דנורא על המשתמש ובני ביתו ימ"ש.

22.    בשימוש באתרא קדישא נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהחבר'ה קדישא יחשפו ו/או יעבירו פרטים מזהים אודותיו שהתקבלו ממנו במישרין או בעקיפין (ובכלל כך את פרטי המשתמש, את מספר ה-IP, זמני ההתקשרות ואורכם, וכדומה. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכות החבר'ה קדישא לעשות כן בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, אף אם זו לא אושרה בידי סמכות רוחנית גבוהה, לרבות במקרה של מיזוג פעילות האתר עם צד שלישי ו/או מכירתו לצד שלישי, או בהתאם לדרישות הדין או רשות שלטונית או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת מעבר לקבוע בתנאי שימוש אלה.

23.    אין באמור בתנאי שימוש אלה בכדי לגרוע מכל זכות הקמה לחברה קדישא לפי כל דין, או בכדי להתיר ביצוע כל מעשה בניגוד לדין. הנכם מתחייבים בזאת לשפות את מנהלי האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. שיפוי זה יינתן במזומן ו/או בקרקע עידית בלבד. במידה ובית משפט יפסוק כי על החבר'ה קדישא להשיב סכום כלשהו מהשיפוי למשתמש – התשלום יבוצע בכל דרך מקובלת, ובכלל כך על ידי קרקע זיבורית.

24.    החבר'ה קדישא אינם מספקים תמיכה טכנית ו/או רוחנית ואינם אחראים לכך שתכני האתר יוצגו באופן מלא על מחשבכם או הסמארטפון הטמא שלכם.

25.    החבר'ה קדישא יוכלו לשנות מעת לעת את האתרא קדישא לרבות: עיצובו, מראהו, תכניו, השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר בו, בלא צורך להודיע על כך מראש. במידה והדבר יתאפשר יכריזו החבר'ה קדישא על שינויים אלה בבתי הכנסת בהם הם מתפללים אותה עת על ידי גבאי מוסמך. כמו כן תהיה ההנהלה רשאית להחליף את נוסח התפילה באתר בכל עת שתחפוץ כולל בצומות קטנים לרבות ביום הילולת הר' משטפנשט.

26.    האתרא קדישא משמש גם כחנות וירטואלית שנכסיה סמוכין וקרובין לעיר זאת לשם להפקת ורכישת מתנות ומוצרים מסוגים שונים. אנו מתירים בזאת רכישת מתנות ומבטלים כעפרא דארעא את הפסוק "שונא מתנות יחיה". המוצרים יימכרו עד גמר המלאי ו/או לפי החלטה אחרת של החבר'ה קדישא ובלא צורך לספק הסבר כלשהו להפסקת מכירת מוצר זה או אחר באתרא קדישא.

27.    האפשרות לרכישת מוצרים באמצעות האתרא קדישא ניתנת ליהודים תושבי ישראל בגיל 18 שנים ומעלה ואשר ברשותם כרטיס אשראי בתוקף שמכובד ע"י חברות האשראי הישראליות, ו\או מואביות ו\או באמצעות חשבוןPAYPAL  תקף, תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל, כתובת זו תשמש ככתובת למשלוח אא"כ יצוין אחרת בטופס ההזמנה.

28.    העסקה תיחשב כגמורה רק לאחר אישורה בידי חברת האשראי. ניתן לבטל עסקה באמצעות פניה בטופס המתאים באתרא קדישא. במקרה שהביטול אושר בכתב – יש להשיב את המוצר במצב בו התקבל וכל העלויות הכרוכות בכך יחולו על הקונה. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ובתוך 30 יום מתאריך הרכישה. במקרה של ביטול העסקה, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על המוצר עצמו בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם בהתאם לדין. לשימת לבכם: לא ניתן להחזיר מוצר שחרטו עליו, הדפיסו עליו, רקמו עליו, כישפו אותו בכישוף אישי, בירכו אותו בברכה מיוחדת,  או מוצר שיוצר במיוחד עבור הלקוח.

28 א. בנוסף, לבוחרים באיסוף עצמי תינתן אפשרות קניין באמצעות משיכת פרה או קניין סודר (בהתאם לזמינות הפרה או הסודר - המוקדם מביניהם).

29.    אספקת המוצר בישראל תתבצע בתוך 14 ימי עסקים. החבר'ה קדישא לא יישאו באחריות לעיכוב במסירת המוצר מעבר לכך, ככל שזה ייגרם בידי אירועים שאינם בשליטת כגון: שימוש בשירותי דואר ישראל שר"י, עגלון הנתקע בבוץ ערב שבת וכדומה בואו של משיח צדקנו באותה השעה וכו'.

30.    בהתאם להנחיית האפוטרופוס האשכנזי הכללי אין אפוטרופוס על המוצרים. לכן האחריות למוצר הנרכש אינה מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או דרך פעולתו אשר הוכח כי לא נגרמו על ידי הלקוח. לשם מימוש אחריות יש להציג הוכחת קנייה מקורית מהאתר. הפיצוי הבלעדי למוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום בכל מקרה. 

31.    אם ייקבע כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את אותו תנאי כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר התנאים לרבות דררא דממונא.

32. במקרה בו שניים אוחזין במוצר זה טוען כולה שלי או חציה שלי, וזה טוען כולה או חציה שלי יוכרע הדין בשיטת כל דאלים גבר בנוסח קהילות קונור מקרגור שליט"א.

33.    על השימוש באתרא קדישא יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ימ"ש.

34.    חילכם לאורייתא!
 

bottom of page